Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji. Warunkiem dopuszczenia tekstu do dalszych czynności recenzyjnych jest jego zgodność z profilem czasopisma. Nadesłane publikacje są poddane ocenie formalnej przez redakcję, a następnie są recenzowane przez dwóch recenzentów, nie będących członkami redakcji czasopisma. Są oni samodzielnymi pracownikami naukowymi oraz nie są zatrudnieni w tej samej jednostce, która wydaje czasopismo oraz nie są osobami mogącymi pozostawać z autorem w konflikcie interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo zgodnie z zasadami "podwójnie ślepej recenzji" (autorzy i recenzenci nie znają nawzajem swoich nazwisk). Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Redakcja zastrzega sobie możliwość odesłania artykułu autorowi do ponownego przeredagowania w przypadku recenzji negatywnej. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

ARKUSZ RECENZJI ARTYKUŁU KSE - pobierz

Lista recenzentów:

PIOTR BŁAJET, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
STEPHEN DAVIES, University of Auckland (Nowa Zelandia)
ZENON GAJDZICA, Uniwersytet Śląski (Polska)
CHARLES T. (CHUCK) HILL, Whittier College (USA)
EWA JAROSZ, Uniwersytet Śląski (Polska)
JERZY KOJKOŁ, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (Polska)
STEFAN KWIATKOWSKI, Akademia Pedagogiki Specjalnej (Polska)
ROMAN LEPPERT, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Polska)
AYAZ NASEEM, Concordia University (Kanada)
RENATA NOWAKOWSKA-SIUTA, Uniwersytet Warszawski (Polska)
INETTA NOWOSAD, Uniwersytet Zielonogórski (Polska)
ANDRE ELIAS MAZAWI, University of British Columbia (Kanada)
JERZY STOCHMIAŁEK, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
DANIEL WOJCIK, University of Oregon (USA)
AGATA CUDOWSKA, Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
ALICJA SADOWIK
en de

Kontakt

Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dopiskiem
Kultura - Społeczeństwo - Edukacja
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
cultsocedu@wp.pl
tel. (61) 829 22 94
więcej...


Dystrybucja
Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 55
www.press.amu.edu.pl