Teksty należy nadsyłać drogą pocztową na adres redakcji:


 "Kultura-Społeczeństwo-Edukacja"

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

ul. Szamarzewskiego 89

60-568 Poznań


 lub na adres mailowy sekretarza redakcji, dr Jaremy Drozdowicza: drozd23@wp.pl


Redakcja prosi o nadsyłanie tekstów spełniających następujące wymagania:
- czcionka Times New Roman, rozmiar 12
- interlinia 1,5
- tekst wyjustowany (do prawego i lewego marginesu)
- strony numerowane w prawym dolnym rogu cyframi arabskimi
- czarny kolor czcionki

Do tekstu należy załączyć abstrakt oraz słowa kluczowe (oba również w języku angielskim). Ponadto należy zamieścić wykaz źródeł i literatury wykorzystanej w artykule oraz stosować w tekście przypisy harwardzkie (w tekście). Opis bibliograficzny powinien być dokonany według następującego wzoru:
- pozycje książkowe: Bruner J. (2006) Kultura edukacji. Kraków.
- czasopisma: Melosik Z. (2011), Rekonstrukcje tożsamości seksualnej w społeczeństwie współczesnym (wybrane konteksty seksualizacji). "Studia edukacyjne" nr 7/2011.
- teksty zamieszczone w wydawnictwach ciągłych o charakterze wydawnictw zbiorowych należy traktować tak samo jak artykuły w czasopismach
- teksty zawarte w pracach zbiorowych: Jaskulska S. (2011), Ocenianie zachowania na stopień a rozwój ucznia, [w:] Cybal-Michalska A., Kopeć D., Segiet W. (red.) Studia z pedagogiki i nauk pogranicza, Poznań.
- w przypisach stosujemy skróty łacińskie takie jak: ibidem, op. cit. ead. itp., ponadto należy uwzględnić tłumacza tekstu, do którego się odwołujemy (pod warunkiem, że został wymieniony w danej publikacji)
- prace niepublikowane: Drozdowicz J. (2002), Pomiędzy ladino a indio. Współczesne oblicze samoidentyfikacji Majów w Gwatemali, maszynopis pracy magisterskiej, Poznań.
- źródła internetowe: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, adres strony, data dostępu w Internecie.

en de

Kontakt

Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dopiskiem
Kultura - Społeczeństwo - Edukacja
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
cultsocedu@wp.pl
tel. (61) 829 22 94
więcej...


Dystrybucja
Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 55
www.press.amu.edu.pl