Problematyka podjęta w tekstach naukowych to stricte globalny dyskurs nad temporalną wielowymiarowością społeczeństwa współczesnego oraz kondycją człowieka współczesnego, żyjącego w wieloznacznej i ambiwalentnej rzeczywistości globalnej, skazanego na szukanie swojego miejsca w ciągle na nowo konstruowanej wielokulturowej rzeczywistości. Globalna ekumena kulturowa determinuje również niekonwencjonalny namysł nad edukacją w warunkach globalnych. Współczesny dyskurs nad jakością edukacji, uwzględniający wielość kontekstów społeczno-kulturowych zmian zachodzących w świecie, powinien sprzyjać umiejętności planowania działań oświatowych na rzecz kształtowania prorozwojowego społeczeństwa ogólnoświatowego, Warunkiem sine qua non będzie więc zrozumienie istoty transformacji odbywającej się w przestrzeni edukacyjnej.
Zamieszczone teksty mają stanowić przyczynek do namysłu i zaproszenie do dyskusji na temat uczestnictwa jednostek w kulturze globalnej ze szczególnym uwzględnieniem rozważań nad konieczną ewolucją edukacji w warunkach globalnych.
nr ISSN 2300-0422  e-ISSN 2719-2717
KULTURA -SPOŁECZEŃSTWO-EDUKACJA
Czasopismo naukowe Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu wydawane w formie półrocznika

Redaktor naczelny

prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zastępca redaktora naczelnego

dr hab. Jarema Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz redakcji

dr Bożena Kanclerz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz wspomagający

dr Maria Mucha, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rada naukowa:

prof. Andreas Seidel, Potsdam Universität
prof. Dorota Smetanová, Uniwersytet J. A. Komeńskiego w Bratysławie
prof. Kristin K. Stang, California State University Fullerton
prof. zw. dr hab. Lidia Suchanek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Waldemar Segiet, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Eva Zamojska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Cristina Maria Coimbra Vieira, Universidade de Coimbra
prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Joanna Ostrouch-Kamińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. zw. dr hab. Witold Jakubowski, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Barbara Jankowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Ewa Karmolińska-Jagodzik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Daria Hejwosz-Gromkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Karolina Kuryś-Szyncel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Pavel Mühlpahr, Masarykova Univerzita w Brnie
prof. Janice Myck-Wayne, California State University Fullerton
prof. Alena Valisova, Charles University w Pradze
prof. dr hab. Małgorzata Grzywacz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Jerzy Luty, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Agata Matysiak-Błaszczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Paulina Peret Drążewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Isadora Saez Rosenkranz, Universidad de Barcelona
prof. Winfried Schubarth, Potsdam Universität
dr hab. Katarzyna Waszyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Redaktorzy tematyczni:

prof. Alena Valisova, Charles University w Pradze – pedagogika specjalna
prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – pedagogika młodzieży i kultury
dr hab. Jarema Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - antropologia edukacji, socjologia edukacji
prof. dr hab. Małgorzata Grzywacz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – nauki o kulturze
dr Daria Hejwosz-Gromkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – pedagogika ogólna, pedagogika zdrowia
prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – edukacja wielokulturowa
prof. zw. dr hab. Witold Jakubowski, Uniwersytet Wrocławski - pedagogika kultury i mediów, andragogika
dr hab. Barbara Jankowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - pedagogika zdrowia, psychologia społeczna
dr Ewa Karmolińska-Jagodzik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - pedagogika ogólna, pedagogika młodzieży
dr Karolina Kuryś-Szyncel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
dr hab. Waldemar Segiet, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - socjologia edukacji, pedagogika porównawcza
prof. Pavel Mühlpahr, Masarykova Univerzita w Brnie - pedagogika specjalna, pedagogika społeczna
prof. Janice Myck-Wayne, California State University Fullerton - pedagogika specjalna
prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - pedagogika pracy, pedagogika społeczna
prof. Winfried Schubarth, Potsdam Universitat - teoria wychowania i socjalizacji
prof. Andreas Seidel, Potsdam Universitat - teoria wychowania i socjalizacji
prof. Dorota Smetanová, Uniwersytet J. A. Komeńskiego w Bratysławie - pedagogika resocjalizacyjna
prof. Kristin K. Stang, California State University Fullerton - pedeutologia
prof. zw. dr hab. Lidia Suchanek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - edukacja artystyczna
prof. dr hab. Eva Zamojska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - pedagogika ogólna, edukacja międzykulturowa
dr Cristina Maria Coimbra Vieira, Universidade de Coimbra - psychologia edukacji, edukacja dorosłych
dr Joanna Ostrouch-Kamińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - socjologia edukacji i rodziny, pedagogika społeczna
dr hab. Jerzy Luty, Uniwersytet Wrocławski - estetyka, filozofia sztuki
dr hab. Agata Matysiak-Błaszczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - pedagogika społeczna

Redaktorzy językowi:

Katarzyna Kabacińska-Łuczak (Polish)
Marianna Waters (English)

Redaktor statystyczny:

Mirosław Krzyśko

Etyka Publikacyjna

Zasady etyki publikacyjnej są realizowane zgodnie z wymogami COPE
W celu zachowania najwyższych standardów wydawniczych rada naukowa czasopisma "Kultura - Społeczeństwo - Edukacja" ustanawia poniższe zasady w kwestii etyki publikacyjnej:
Ze strony redakcji:
1. Redakcja podejmuje wszelkie wysiłki w celu realizacji procesu recenzenckiego zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi w kwestii praw autorskich
2. Redakcja zobowiązuje się uwzględniać w procesie wydawniczym normy etyczne związane z kwestią równouprawnienia i przeciwdziałania różnorakim formom dyskryminacji
3. Redakcja zobowiązuje się zachować wszelkie standardy w obszarze polityki prywatności i poufności, jak np. ochrona danych osobowych autorów, recenzentów i członków rady redakcyjnej
4. Redakcja zobowiązuje się do dalszego doskonalenia standardów etycznych w obszarze procedury wydawniczej i recenzenckiej w toku rozwoju czasopisma i zachowania zasady wolności akademickiej
5. Zaakceptowane artykuły traktowane są przez redakcję z pełnym profesjonalizmem i wszystkie przechodzą tą samą procedurę recenzencką
6. Przyjęta procedura recenzyjna opiera się na mechanizmie podwójnie ślepej recenzji
7. Redaktorzy czasopisma zobligowani są do wskazania potencjalnych konfliktów interesów zachodzących pomiędzy autorami i recenzentami. W tego typu przypadkach redakcja czasopisma powinna przedsięwziąć wszelkie kroki by takowych konfliktów uniknąć
8. Wszelka odpowiedzialność za i prawo do akceptacji lub odrzucenia nadesłanych artykułów należy do redakcji czasopisma
9. Rada czasopisma podejmuje wszelkie kroki w celu wykrycia i przeciwdziałania zjawisku plagiatu
Ze strony recenzenta:
1. Recenzent dokonuje oceny tekstu wyłącznie pod względem merytorycznym i/lub warsztatowym
2. Recenzent zobowiązuje się do zachowania zasady poufności względem ocenianych tekstów
3. Recenzent podpisując umowę recenzencką zobowiązuje się na dostarczenie redakcji recenzji swojego autorstwa w wyznaczonym terminie i według wzoru arkusza recenzenckiego wskazanego przez redakcję czasopisma
4. Recenzenci zobowiązani są poinformować niezwłocznie redakcję o dostrzeżonych przez siebie fragmentach tekstu lub innych jego elementach sugerujących zjawisko plagiatu
Ze strony autora:
1. Autorzy przesłanych do redakcji tekstów zobligowani są do dostarczenia listy afiliacji oraz ewentualnych źródeł finansowania (jeśli takowe ma miejsce w przypadku prezentowanych badań)
2. Autorzy zobligowani są do akceptacji polityki zero tolerancji wobec zjawiska plagiatu i fałszowania wyników badań stosowanej przez czasopismo
3. Niedozwolone jest publikowanie przez autorów tych samych badań w innych periodykach a dostarczony przez nich tekst musi posiadać oryginalny charakter
4. Autorzy nadesłanych do redakcji tekstów zobligowani są do akceptacji procedury recenzenckiej proponowanej przez nasze czasopismo, jak też do naniesienia poprawek sugerowanych przez recenzentów
5. W przypadku, gdy artykuł posiada więcej niż jednego autora osoba nadsyłająca artykuł zobligowana jest do dostarczenia redakcji informacji wskazującej, który z autorów odpowiedzialny jest za jaką cześć tekstu. Co więcej, wszelkie dane zawarte w tekście muszą być autentyczne i wiarygodne
6. Autorzy nanoszą w tekście informacje o źródłach zgodnie z przyjętym przez redakcję standardem przypisów i bibliografii
7. Autor poprzez nadesłanie tekstu do publikacji akceptuje jednocześnie stosowaną przez redakcję politykę przeciwdziałania zjawisku "ghostwriting" opisanych w zasadach procedury recenzenckiej dostępnej na stronie internetowej czasopisma

I. Wymagania podstawowe
1. Artykuł powinien zostać dostarczony w postaci elektronicznej poprzez system Pressto (https://pressto.amu.edu.pl/) w formacie pliku doc. lub docx. programu MS Word. W systemie tym niezbędnym krokiem będzie dla nowych autorów stworzenie konta. Zezwala ono na monitorowanie statusu nadesłanego tekstu na różnych etapach jego redakcji. W przypadku dalszych pytań związanych z procesem składania tekstu prosimy kierować je do sekretarza redakcji, dr Bożeny Kanclerz, na adres b.kanclerz@wp.pl
2. Do systemu Pressto wgrywamy dwa pliki: Pierwszy plik z tekstem DO RECENZJI wgrywamy w Pressto (wymaga to usunięcia danych autora z tekstu, metadanych pliku tekstowego oraz wszelkich danych w tekście, dzięki którym możliwe jest zidentyfikowanie autora przez recenzenta). Plik drugi powinien zawierać dane autora, afiliację oraz numer ORCID. Służy on celom wydawniczym.
3. Oba teksty załączamy w formacie pliku typu doc. lub docx. przy jednoczesnym zachowaniu następujących warunków:
Przypisy w tekście styl APA wersja 7 ( nazwisko autora, rok)
Bibliografia styl APA wersja 7 ( Długosz-Kurczabowa, K., & Dubisz, S. (2006). Gramatyka historyczna języka polskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.)
A4 standardowego maszynopisu (marginesy: 25 mm), czcionka Times New Roman, 12 punktów, odstęp 1,5 wiersza, brak automatycznego dzielenia wyrazów.

4. Stopień pisma w materiałach uzupełniających (tabele, przypisy, podpisy) powinien być o 2 punkty mniejszy od stopnia pisma tekstu głównego (10 pkt). Maksymalna szerokość tabel i rysunków to 12,5 cm przy układzie pionowym i 18 cm przy układzie poziomym.
5. Imię i nazwisko autora w lewym górnym rogu, poniżej afiliacja; tytuł tekstu wyśrodkowany i wytłuszczony (w wersji do publikacji).
6. W wersji elektronicznej artykułu należy umieścić jego streszczenie oraz słowa kluczowe (maksymalnie 5 terminów) w języku angielskim (zarówno w wersji do druku jak i w wersji do recenzji).
7. Streszczenia w języku angielskim autor przygotowuje we własnym zakresie. Powinny one stanowić skróconą wersję artykułu. Objętość tekstu każdego z załączonych streszczeń nie powinna przekraczać 200 wyrazów. Nad tekstem streszczeń należy umieścić tytuł artykułu (w przypadku streszczenia w języku angielskim tytuł powinien również być przetłumaczony na język angielski).
8. Przy wykorzystaniu jakichkolwiek materiałów pochodzących z innych publikacji należy stosować się do przepisów wynikających z prawa autorskiego.

II. Tekst główny
1. Akapity należy rozpoczynać wcięciem ustawionym jednakowo dla całego dokumentu (za pomocą linijki górnej bądź w oknie formatowania akapitu).
2. Dokładne cytaty wprowadza się za pomocą cudzysłowów „drukarskich”. Cytat w cytacie oznacza się cudzysłowem «francuskim». Cudzysłów francuski należy wstawiać z tabeli znaków (polecenie: wstaw symbol). Można też stosować oddzielny akapit o mniejszym stopniu pisma.
3. Omawianą leksykę zapisuje się pochyłą odmianą czcionki (kursywą).
4. Odmianą pochyłą (kursywą) zapisuje się ponadto: tytuły dzieł drukowanych (O dobrej i złej polszczyźnie, Kamienie na szaniec), wtrącenia obcojęzyczne (a propos, ex lege), łacińskie nazwy systematyczne (Corvus corvus), włoskie terminy muzyczne (legato).
5. Partie tekstu można wyróżniać przez pogrubienie lub rozstrzelenie. Nie stosuje się wyróżnienia poprzez podkreślenie. Należy również unikać łączenia kilku rodzajów wyróżnień. Wyróżnienia powinny być stosowane jednolicie i konsekwentnie w obrębie danej pracy.
Czasopismo stosuje licencję Creative Commons CC BY-ND-3.0
Czasopismo stosuje politykę pełnego otwartego dostępu. Publikowane teksty mogą być pobierane, kopiowane, dystrybuowane, przeszukiwane lub poddane innym czynnościom zgodnym z prawem bez konieczności wcześniejszej rejestracji lub wniesienia opłaty. Informacja o prawach autorskich:
Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich tekstów według zasad wskazanych w umowie licencyjnej.
Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat za publikowane teksty

Informacje dla autorów

III. Zasady podawania informacji bibliograficznej
1. Obowiązuje styl APA. W tekście umieszcza się odsyłacze bibliograficzne, na końcu artykułu natomiast – bibliografię.

Archiwum

 

 

Indeksacja w bazach danych

 • Pressto
 • CEEOL
 • CEJSH
 • Sciendo
 • Most wiedzy
 • Baidu Scholar
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • EBSCO Discovery Service
 • Google Scholar
 • Index Copernicus
 • J-Gate
 • KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
 • MyScienceWork
 • Naver Academic
 • Naviga (Softweco)
 • Primo Central (ExLibris)
 • ReadCube
 • Semantic Scholar
 • Summon (ProQuest)
 • TDOne (TDNet)
 • WanFang Data
 • WorldCat (OCLC)
 • Scilit
 • Portal ISSN
 • Semantic Scholar
Nr 1/2012
Pobierz
Nr 2/2012
Pobierz
Nr 1(3)/2013
Pobierz
Nr 2(4)/2013
Pobierz
Nr 1(5)/2014
Pobierz
Nr 2(6)/2014
Pobierz
Nr 1(7)/2015
Pobierz
Nr 2(8)/2015
Pobierz
Nr 1(9)/2016
Pobierz
Nr 2(10)/2016
Pobierz
Nr 1(11)/2017
Pobierz
Nr 2(12)/2017
Pobierz
Nr 1(13)/2018
Pobierz
Nr 2(14)/2018
Pobierz
Nr 1(15)/2019
Pobierz
Nr 2(16)/2019
Pobierz
Nr 1(17)/2020
Pobierz
Nr 2(18)/2020
Pobierz
Nr 1(19)/2021
Pobierz
Nr 2(20)/2021
Pobierz
 

Kontakt

Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dopiskiem
Kultura - Społeczeństwo - Edukacja
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
cultsocedu@wp.pl
Redaktor naczelny: Agnieszka Cybal-Michalska
aga-cm@amu.edu.pl
Sekretarz: Bożena Kanclerz
b.k@amu.edu.pl
Dystrybucja
Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 55